هر گازی بر اساس تحریک الکتریکی یک رنگ خاص به خودش میگیره و این رنگ گازهای مختلفه