کلیپی از حوادث طبیعی که یک عقاب شاخدار بزرگ به یک دختربچه حمله ور می شود