ویدئو اموزش قلمگیری در هنر نگارگری توسط استاد مهدوی که در چند مثال روی اسلیمی و ختایی قلمگیری می کنند.