آی زندگی ... کجا احتکار می کنی، روزهای خوبت را؟، مناسب استفاده در استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.