من نمیدونم دکمه ای که امروز صبح می بندم، شب خودم باز می کنم، عشقی که سالها منتظرشم، یک روز بیاد باز میکنه، و یا مرده شور ... دکلمه ای از مستر ژاله.