کلیپی که بنز جلوی پراید تحقیر شد و نمی تونست حرکت کنه ممکنه همین عامل باعث افزایش قیمت این خودرو نیز بشه