اگر از پیله بیرون آمدن یک شاه پروانه رو ندیدید این کلیپ رو از دست ندید زیباییش خارق العاده است