با پیشرفت های علم تبلیغات و مخصوصا نوع سه بعدی آن کارهای زیبایی را شاهد هستیم مثل این کلیپ که استفاده از شیر را نشان می دهد