مقام معظم رهبری : همه بدانند... هم دشمن بدانه، هم دوستان با اخلاص بدونن، هم اون دوستانی که گاهی دلشون می لرزه بدونن، جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده ... و اونا نمی توانند به ما سیلی بزنند، ما به اونها سیلی خواهیم زد.