در برنامه کودک چی چی یک بازی برای کودکان معرفی شد که به ارتقای سطح هوش و یادگیری کمک می کنه به نام دورنگی