بخشی از برنامه مل مل به کارورزی و مهارت آموزی کودکان می پردازد دراین قسمت دخترخانم گل تینا رضایی از تولید و مهارتش در کار با نمد می گوید.