ویدئویی جالب از سردار دلها که فرماندهان محورها می فرمایند که اگر درست تدبیر و آرایش در منطقه نگیرید مسئولید...