در این روزهای سیاه که آوای شوم قوم‌گرایی از همه جا بلند شده حرف‌های دلنشین مولوی گرگیج را درباره ایران بشنوید، از آن زیباتر تکبیری است که شنوندگان به سخنانش می‌دهند