کلیپ مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ، و انگار ما صاحبان غمیم و وارثان دلتنگی.