در برنامه مل مل می خواهیم با طرز جلد کردن دفتر و کتاب که از تصاویر سردار سلیمانی استفاده شده رو یاد بگیریم .