مراسم سان فرماندهان ارشد ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح از ستون ۲کیلومتری پهپادهای ایرانی و بازدید از نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پهپادی ارتش