سردار حاج قاسم سلیمانی: چه آنهایی که اصلاح طلب خود را می نامند و چه آنهایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم اینکه عموما ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزشها را فراموش می کنیم. بلکه فدا می کنیم...