برای بافت این مدل چند رج از رو بافته میشه، رجی که ژته می‌ زنیم رو از زیر می بافیم، رج بعد رو باز از زیر میبافم، ژته ها رو نمیبافیم و از میل رها میکنیم رج های بعدی ،رج رو از رو و رج زیر از زیر بافته میشه