یک کلیپ دلنشین از یک جمع ساده و صمیمی که شاید بی ریاترین و پاکترین مجلس های اهل بیت باشد، کودکان به شعرخوانی حماسی آذری کودکی دیگر گوش می دهند.