فایل صوتی جدید ترامپ صدای استیصالِ او و نشان ازسوء استفادهِ آشکار و گستاخانهِ رئیس جمهور آمریکا از قدرت بود.