برنامه کودک دست کی بالا در بخشی به نکاتی در مورد اینکه زمان غذا خوردن چه کارهایی انجام بدیم ؟.