در بخشی از فصل چهارم برنامه کودک شو مادر و دختری در قسمت بازی کودکانه هماهنگی عجیبی از خود نشان میدهند .