نماهنگ آذرخش کبود، تهیه شده مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی سازمان فضای مجازی بسیج خراسان رضوی.