تذکر جدی سردار سلیمانی به سر تیم حفاظتش به دلیل تحویل گرفتن یک خودروی ضدگلوله؛ من نه ماشین خارجی سوار می‌شوم و نه مطلقا ماشین ضدگلوله سوار خواهم شد از این ادا اطوارها هم نمی‌خواهم، شما را هم نمی‌خواهم...       ‌‌‌