هشدار جانشین فرمانده ناجا به اراذل و اوباش و قمه به دستان: قلم پاهایتان را خُرد خواهیم کرد! اگر در صحنه جرم با قداره کشی ناجا اراذل را پیدا کرد و پاهایش سالم بود باید جواب بدهد.