مهران مدیری در برنامه طنز دورهمی از اقدامات راهبردی مسئولین و توصیه به صبرشان برای مردم رونمایی کرد.