روباتی اختراع شده که با شوت های عالی و کات دار دروازه بان ها رو تمرین می ده