کلیپی تازه منشتر شده از بخشی مصاحبه ابومهدی المهندس که به شجاعت های سردار سلیمانی می پردازد.