خواسته میلیون ها عراقی در تظاهرات به مناسب شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در بغداد، اخراجی امریکایی هاست که با شعار امریکا بره بره بغداد تبقى حره بیان می شود.