روایت زیبای آهوهای پادگان توسط مرتضی حاجی باقری: حاج قاسم یک الگو بود برای همه بچه ها، کنار پادگان آهوهایی برای تغذیه می آمدند حاج قاسم از سوریه زیر آتیش زنگ زده بود که از فلان جا علوفه تهیه کنید برای آهوها...