سردار راه ات را به قلبمان سپردیم، شهادت او و سلوک او تاثیراش را روی همه اقشار مردم گذاشته است و قلب ها به سوی توست.