تصاویر در ساعت ۱:۲۰ بامداد سالگرد شهادت سردار دلها از مزارشان تصویر برداری شد و در شام غریبان حاج قاسم منتشر گردید. کارگردان :محمد صادق مهدیزاده. کاری از مرکز متناسازمان فضای مجازی استان کرمان.