عشق زمانی اتفاق میفتد که معشوق قطعه‌ای از روحتان را می‌بخشد که هرگز نمی‌دانستید آن را گم کرده بودید...