روضه خوانی جوان عراقی در محل شهادت حاج قاسم و ابومهدی در مسیر فرودگاه بغداد و محل شهادت فرماندهان مقاومت.