کارتون Soul داستان جو یک معلم موسیقی است که زندگی هیچوقت بر وفق مرادش نبوده است. او به دنیایی دیگر سفر کرده تا به یک نفر کمک کند که علاقه واقعی اش را پیدا کند و بعد از این اتفاق متوجه می شود که داشتن روح به چه معناست.