وقتی سروش جمشیدی می خواهد پلیس های محله عموپورنگ را بترساند، پشت صحنه سریال عموپورنگ