خاطره شنیده نشده حاج قاسم سلیمانی از فرش منزل امام خامنه‌ ای؛ وقتی آن فرش را دیدم از زندگی خودم خجالت کشیدم