خانم پاشایی در برنامه به خانه بر می گردیم بافتنی سه گوش با دو میل را آموزش می دهند.