بخش کوتاهی از فرمایشات سردار سلیمانی که معنای فزت برب الکعبه را می گویند من بردم من رسیدم