مکتب شهید سلیمانی در امنداد مکتب امام خمینی و مکتب عاشورا است.