کلیپی با سوز از صحبت سید مجید بنی فاطمه مداح اهل بیت درباره درد و هدف حاج قاسم مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ