آری آری شب عروسی من حاج قاسم نبود اما بود، او خودش قول داده بود به من که بیاید اگر که تهران است، سر آن قول ماند و ثابت کرد، قول مردانه مال مردان است... نماهنگی زیبا احساسی با نام قول مردانه بر اساس شعری از پیمان طالبی