کلیپ استوری مناسب وضعیت واتساپ، حکایت یا فاطمه ام.. یعنی شهادت لازمم.. راز شهید حاج قاسمم دعـای مــادره..