نماهنگ سردار عشق سردار عشق، شاعر: بهروز سپیدنامه، خواننده : محمد جواد شوهانی، آهنگ ساز: یونس جباریان تهیه شده در سازمان فضای مجازی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام