موشن گرافیک بسیار عالی که به گزاره اگر حاج قاسم و ابومهدی المهندس نبودند دقیقا چه اتفاقاتی می افتد و شاید امپراطوری وهابیت الان مشغول حکومت بود.