کلیپی دیدنی از شیربچه های دهه نودی ایرانی ارادت مند به حاج قاسم سلیمانی .