آرامش در چشمانت آرامش قبل از طوفان! با هر قدمت میپیچید؛ فریاد یلی در میدان! عاشق که شدی بی باکی … عشاقِ علی، بی ترسند، از خاطره ات لرزانند؛ از اسم تو هم میترسند! به مناسبت سالگردشهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج زنجان.