این سخنرانی دو سال پیش در چنین روزی و در شرایطی که آمریکا و «ترامپ قمارباز» با بیان گزینه جنگ علیه ایران هیاهو بپا کرده بودند در شهر همدان بیان شده است. پس از این سخنرانی  شهید حاج قاسم سلیمانی لحن سیاستمداران آمریکا نسبت به ایران تغییر کرد.