ای که تو همیشه سر به زیر خیبری، پشت قلعه ات شیعه های حیدری، تو نماز جمعه در حریم بیت قدس، مانده یک خروش یا حسین دیگری... با نوای سید رضا نریمانی