گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او، پای کوبان جان برافشانم بر او، رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند... کلیپ خواندن شعر عرفانی توسط سردار دلها با بغض ایشان